۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

آیه جدید

و همانا زناني از سرزمین پارس خواهند بود که بدست مي آورند فارسی وان را حتی روی هاتبرد